Gmina Myślenice w trosce o zdrową rodzinę

Gmina Myślenice w trosce
o zdrową rodzinę

Na czym polega Program Wspierania Rodziny, uchwalony przez miejskich radnych? Kto i kiedy może z niego korzystać? Kto go prowadzi? Jakie działania są podejmowane dla jego realizacji?

Gminny Program Wspierania Rodziny jest zadaniem wynikającym w ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Został utworzony, by wspomagać rodzinę w pokonywaniu różnego rodzaju trudności - i tych wynikających z uwarunkowań społecznych, i tych psychologicznych, gdy dorośli nie radzą sobie z własnymi słabościami i dysfunkcjami. Głównym celem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży właściwego środowiska wzrastania i rozwoju

By rodzina mogła sobie sama poradzić

Program ma przede wszystkim pomagać, by rodzina samodzielnie mogła zmierzyć się z nękającymi ją problemami. Służy temu pomoc psychologiczna, prawna, a także socjalna, która jest bezpłatna w przypadku rodzin niezamożnych. Pomoc ta ma stymulować aktywność, przeciwdziałać załamywaniu się dorosłych, wyzwalać potencjał tkwiący we wszystkich członkach rodziny, pozwać na uczenie się nowych umiejętności zawodowych i społecznych. Inaczej mówiąc, ma przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i nasilaniu się różnego rodzaju dysfunkcji.

Pomóc dziecku

Głównym akcentem programu jest pomoc dziecku w rodzinie zagrożonej dysfunkcjami i wykluczeniem. Chodzi o to, by poprzez pomoc dorosłym stworzyć ich potomstwu godne warunki życia i rozwoju, prawidłowo funkcjonującego środowiska rodzinnego w atmosferze miłości i zrozumienia. Od tego bowiem zależy harmonijny rozwój ich osobowości i przyszła samodzielność życiowa. Od tego zależy, czy dzieci będą powielały problemy rodziców, czy wspólnie z nimi uda się te tendencje przełamać.

Jaka jest kondycja rodziny w gminie Myślenice

W programie zawarte zostały dane statystyczne za ostanie trzy lata, opisujące stan rodziny i skalę problemu w naszej gminie. Analizując dane, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zauważa, że w ciągu ostatnich trzech lat liczba mieszkańców gminy wzrosła o 248 osób, a w tym samym czasie z zasiłków rodzinnych przestały korzystać 322 rodziny, w których żyje 646 dzieci. Nie bez znaczenia jest tutaj zapewne od lat nie podnoszone kryterium uprawniające do korzystania z tej formy pomocy.

Odnotowano też spadek liczby jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) o 72. Zmniejszyła się ilość rodzin wielodzietnych, o 92 rodziny, w tym o 41 zmniejszyła się ilość rodzin wielodzietnych, w których żyje czworo i więcej dzieci.

W tym samym czasie o 25 wzrosła liczba rodzin, w których wypłacane są świadczenia osobom uprawnionym do alimentów tzw. fundusz alimentacyjny (38 dzieci). Liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej w ciągu tych trzech lat wzrosła z 8 do 18.

Tak więc spada liczba urodzeń i rodzin wielodzietnych, a rośnie liczba dzieci z rodzin rozbitych, wzrasta liczba świadczeń opiekuńczych i alimentacyjnych, a także pielęgnacyjnych. Z analizy danych wynika, że ok 6% mieszkańców gminy korzysta ze świadczeń MGOPS.

Z czego wynika trudna sytuacja?

To kolejna pouczająca analiza zawarta w Programie… Główne problemy to niepełnosprawność (467 rodzin - 975 osób), długotrwała choroba (339 rodzin - 969 osób), bezrobocie (255 rodzin - 790 osób), bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych (129 rodzin - 489 osób). Na niewielką skalę występuje u nas problem bezdomności (5 osób), a ubóstwo dotka 139 rodzin (341 osób). Choroba alkoholowa dotyka 61 rodzin objętych pomocą społeczną, przemoc w rodzinie odnotowano w ponad 60 rodzinach , Tyleż samo rodzin objętych jest nadzorem kuratora sądowego. W rodzinach tych żyje ponad 120 dzieci.

Problemy opiekuńcze - jaka pomoc

W przypadku problemów opiekuńczo-wychowawczych, w zależności od potrzeb zdiagnozowanych przez pracowników socjalnych, MGOPS udziela rodzinom pomocy asystenta rodziny, pomocy psychologicznej, pomocy mediatora, pomocy finansowej, pomocy prawnej i pracy socjalnej.

Jak podkreśla Program…: „Skuteczna pomoc dla rodzin przezwyciężających trudności w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami”.

Organizacje i instytucje

Do wspólnej pracy na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny włączają się liczne organizacje społeczne, pomagające w opiece nad dziećmi, rozwijaniem ich zainteresowań i talentów, łagodzeniem skutków ubóstwa. Temu celowi służy też Karta Dużej Rodziny zarówno krajowa, jak lokalna Gminy Myślenice. Dzieci mają zapewnioną opiekę i pomoc w nauce w świetlicach szkolnych i środowiskowych, mogą rozwijać zainteresowania na zajęciach w ośrodku kultury, bibliotece i muzeum, w klubach sportowych i towarzystwachsportowo-turystycznych. Dla dzieci, których rodziny borykają się z niedostatkiem zajęcia te są bezpłatne. Podobnie jak obiady w stołówkach szkolnych, a także stypendia szkolne i pomoc w zakupie pomocy dydaktycznych. Dużym wsparciem tych działań jest praca poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Lokalne instytucje współpracujące w niesieniu pomocy rodzinom i pomocy jej członkom to ponadto: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Sąd Rejonowy w Myślenicach, Caritas Archidiecezji Krakowskiej Betania, Komenda Powiatowa Policji, Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współzależnych, Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna, Centrum Profilaktyczno-Dydaktyczne – wchodzące w skład Miejsko Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centrum Psychoterapii NZOZ w Myślenicach.

Zdążyć przed ostatecznością

Program.. został przygotowany przez Komórkę Wsparcia Rodziny MGOPS. Jego szczególnie ważnym beneficjentem są rodziny zagrożone ograniczeniem lub odebraniem praw rodzicielskich i umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. Piecza zstępcza zaś jest traktowana jako ostateczność, gdy wszystkie możliwości poprawienia kondycji rodziny i przywrócenia jej możliwości spełniania swoich zadań rodzicielsko-społecznych zostały bezskutecznie wyczerpane.

Przeciwdziałać i zapobiegać. Tak można określić dwa główne cele strategiczne Programu… Z jednej strony wszystkie podejmowane działania mają na celu przeciwdziałać już zaistniałym problemom i leczyć je, z drugiej – zapobiegać ich powstawaniu w tych rodzinach, w których istnieje zagrożenie, że mogą się pojawić. Celem bowiem nadrzędnym jest zdrowa, dobrze funkcjonująca rodzina i stworzenie optymalnych warunków do rozwoju dziecka w naturalnym środowisku rodzinnym, w atmosferze miłości i zrozumienia.

 

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)