Historia Gazety Myślenickiej

Na myślenickim rynku wydawniczym działamy od 29 lat. Jesteśmy najstarszym pismem ukazującym się na terenie powiatu. Nasz obecny nakład wynosi 2300 egzemplarzy, jednak jak wynika z badań przeprowadzonych przez Koło Naukowe Studentów Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, czytelnictwo gazety pięciokrotnie przewyższa jej nakład. Tak więc realnie, gazeta trafia do 10 tys. Czytelników.

Prezentowane przez nas treści zawierają się na 12 stronach (w numerach specjalnych objętość pisma wzrasta do 16), zarówno w wersji kolorowej jak i czarno-białej.

Gazeta Myślenicka trafia do punktów sprzedaży na terenie całego powiatu, a ich łączna liczba przekracza 150. Gwarantują to największe i najlepsze firmy kolportażowe w Polsce jak Ruch, Garmond oraz Kolporter.

Nasz tygodnik prenumerowany jest m.in. przez gminę Myślenice, Wiśniowa, Starostwo Powiatowe, liczne instytucje publiczne, wszystkie placówki oświatowe w gminie oraz stowarzyszenia. Docieramy zarówno do mieszkańców powiatu, jak i lokalnych polityków, czyli najbardziej wpływowych środowisk na Ziemi Myślenickiej.

Dzieje Gazety Myślenickiej

11 listopada 1989

„Będziemy mówić o pięknie i brzydocie naszej Myślenickiej Ziemi, o naczelnikach, dyrektorach, kierownikach i zwykłych szarych obywatelach. O ich sukcesach i porażkach, uczciwościach i nieuczciwościach. O instytucjach działających bez zarzutu i tych, które nie działają wcale” 

Takimi słowami redakcja przemawiała do mieszkańców Myślenic na początku swojego istnienia. Pierwszy numer regularnie wydawanego periodyku dumnie prezentował cel i charakter czasopisma. Była to myślenicka  "Gazeta Lokalna" – pismo powołane z inicjatywy Komitetu Obywatelskiego Ziemi Myślenickiej oraz Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność redagowane przez kolegium: Stanisław Cichoń, Krzysztof Pietrzyk, Zbigniew Syrek, Jakub Ślósarz. Numer 1 ukazał się z datą 11 listopada 1989.

Projektantem winiety z roku 1989 jest Władysław Piwowarczyk.

Motorem napędowym gazety w pierwszych latach jej działalności były listy Czytelników przychodzące do redakcji. Mieszkańcy chętnie dyskutowali na temat problemów związanych z ich codziennym życiem i miejscem zamieszkania. Na łamach najczęściej przewijały się wątki brudnych i śmierdzących dzielnic miasta, braku wody, niesprawnej kanalizacji i wreszcie zachowań ludzkich, czyli sfery społecznej.

Od trzeciego numeru (data wydania 25 lutego 1990 r.) do redakcji dołączył Jerzy Krzywoń. Sekretarzem redakcji została Teresa Jednaka, a siedziba redakcji mieściła się przy ul. 3. Maja, w dawnym kinie Wisła. W tym okresie cena gazety wynosiła 600 zł.

Teren kolportażu obejmował wówczas tylko miasto Myślenice. Na początku lat dziewięćdziesiątych, Jerzy Krzywoń wprowadza w życie siatkę korespondentów, działających w sąsiednich miejscowościach. Dzięki temu pismo wzbogaca się o informacje z gminy.

"Gazeta Lokalna" w winiecie otrzymała przedrostek "Myślenicka" i od numeru, 5 zdobiło ją motto ks. Jerzego Popiełuszki: "Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj”

Gazeta drukowana była w myślenickiem oddziale Drukarni Narodowej w Krakowie. Ostatni historyczny numer "Myślenickiej Gazety Lokalnej" zamknięto 16 listopada 1990 r.

1 czerwca 1991 r. ukazał się pierwszy numer dwutygodnika "Wiadomości Gminne". Inicjatorem powołania gminnego czasopisma był ówczesny przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Papierz, burmistrz Janusz Moszumański i zastępca burmistrza Jacek Kopta.

Funkcje redaktora technicznego sprawował Mieczysław Szancer, a obowiązki sekretarza redakcji pełnił Leszek Chwalewski. Gazeta składała się z 4 stron i zachowała taką objętość przez ponad rok. Jej cena wynosiła 1000 zł.

15 lipca 1991 pojawiają się pierwsze fotografie. Są one czarno – białe i niewielkich rozmiarów.

17 marca 1992

17 marca 1992 r. Rada Miejska zaakceptowała istniejące czasopismo i podjęła uchwałę o powołaniu gazety, jako organu samorządowego pod istniejącym wtedy tytułem. W kwietniu tego roku na drodze konkursu powołano nowy skład redakcji. Redaktorem naczelnym został Krzysztof Dyrda, a do zespołu redakcyjnego dołączył Ryszard Sobkowicz.

"Będziemy promować osoby i popierać inicjatywy. Które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i turystycznego miasta i gminy. Nie zapomnimy o kontynuowaniu artykułów historycznych i ściśle literackich".

Od tej chwili czasopismo zaczęło prawnie funkcjonować. Zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie oraz otrzymało numer ISSN. Oprócz tego, w wyniku konkursu, zmieniono tytuł na "Gazetę Myślenicką". Ponadto zwiększyła się objętość (do 6 stron) i pojawiły się pierwsze reklamy.

W lipcu 1994 r. Rada Miejska zmieniła zasady funkcjonowania czasopisma, które zaczęło podlegać Zarządowi Gminy (do tej pory podlegało Radzie Miejskiej). Decyzja ta była przyczyną rezygnacji przez Krzysztofa Dyrdę z funkcji redaktora naczelnego. Jego miejsce, na drodze konkursu, we wrześniu 1994 r. zajął Krzysztof Pietrzyk. Ponadto w skład redakcji powołany został Stanisław Cichoń.

Rok później po raz kolejny zmieniono winietę gazety, na której widoczna była nazwa periodyku oraz w prawym górnym rogu herb miasta Myślenic.

W kwietniu 1997 r. z funkcji redaktora naczelnego odwołany został Krzysztof Pietrzyk, a od czerwca tego roku, także w wyniku konkursu, funkcję tę objął Ryszard Sobkowicz. Wówczas formalną współpracę z gazetą rozpoczęła Joanna Bobowska i fotoreporter Kazimierz Marszałek.

W styczniu 1998 r. z redakcji zwolniony został Krzysztof Pietrzyk, a w marcu na funkcję sekretarza redakcji zatrudniona została Anna Witalis – Zdrzenicka. W kwietniu tego roku zmieniono makietę gazety pod kątem pisma o zasięgu powiatowym.

W listopadzie 1998 r. z funkcji redaktora naczelnego zrezygnował Ryszard Sobkowicz, a decyzją Zarządu Gminy nowym naczelnym został Witold Rozwadowski, który sprawował swoją funkcję do maja 2003 r. Do grudnia 2000 r. gazeta była dwutygodnikiem. Od stycznia 2001 r. "Gazeta Myślenicka" stała się tygodnikiem w cenie, a jej nakład początkowo zwiększony do 4000 egzemplarzy ze względów ekonomicznych był stopniowo ograniczany.

Rok 1999 przynosi kolejną zmianę wyglądu winiety.

W międzyczasie zmienił się status gazety, która stała się Gospodarstwem Pomocniczym przy UMiG. Od 12 maja 2003 r., decyzją burmistrza Macieja Ostrowskiego, na redaktora naczelnego został powołany Stanisław Cichoń, a funkcję sekretarza pełni Piotr Ślusarczyk. Zmieniła się również winieta gazety, a za nią cała makieta, do gazety dodawano program telewizyjny, a w internecie pojawiła się witryna gazety.

 Styczeń 2005 - powołanie MARG

W roku 2005 wydawcą Gazety Myślenickiej została Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale mieszanym, której głównymi udziałowcami są: Gmina Myślenice, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, oraz 9 lokalnych przedsiębiorców i przedsiębiorstw.

MARG Spółka. z o.o. rozpoczęła działalność w styczniu 2005 roku. Zajmuje się promowaniem i wspieraniem wszelkich inicjatyw gospodarczych mających wpływ na rozwój regionu myślenickiego. Najważniejszym obszarem działalności MARG jest aktywne promowanie rozwijającej się przedsiębiorczości w regionie w zakresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Powołanie do życia MARG stanowiło jeden z elementów polityki samorządu lokalnego Myślenic dla stymulowania rozwoju gospodarczego poprzez wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.

Od pierwszego numeru 2006 roku, gazeta wydawana jest już na stałe w kolorowej szacie, a od początku 2008 roku; oprócz objętości, zmieniła się także winieta naszego pisma. 

W nocy z 22 na 23 listopada 2014 roku zmarł Stanisław Cichoń redaktor naczelny Gazety Myślenickiej. Od tego momentu do końca 2018 roku tę funkcję sprawował Piotr Jagniewski. Gazeta Myślenicka nadal ukazywała się jako tygodnik, ale coraz mocniej swoją obecność zaznaczała w internecie podążając za swoimi czytelnikami. 

W styczniu 2019 roku ze stanowiska prezesa Myślenickiej Agencji Rozwoju  Gospodarczego będącej wydawcą Gazety Myślenickiej odwołany został Daniel Piskorski. Jego miejsce zajął Witold Rozwadowski obejmując jednocześnie funkcję redaktora naczelnego pisma. 

Piotr Jagniewski