Regulamin

Regulamin świadczenia usług Prenumeraty Cyfrowej Gazety Myślenickiej

 

I Definicje

1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług Prenumeraty Cyfrowej Gazety Myślenickiej.

2. MARG - Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. , KRS: 0000224767, REGON: 356872922, NIP: 6811881871, adres: 32-400 Myślenice, Rynek 8/9.

3. Prenumerata Cyfrowa Gazety Myślenickiej - to płatna usługa świadczona przez MARG drogą elektroniczną polegająca na udostępnianiu Treści Cyfrowych. 

4. Serwis - wydawany przez MARG serwis internetowy www.gazeta.myslenice.pl za pośrednictwem którego użytkownik może dokonać zakupu Prenumeraty Cyfrowej Gazety Myślenickiej, dostępu do archiwalnych wydań, których aktualna lista znajduje się pod adresem: gazeta.myslenice.pl/archiwum.

5. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.

6. Pakiet - usługa Prenumeraty Cyfrowej Gazety Myślenickiej świadczona w zakresie składającym się na dany Pakiet, przez Okres Prenumeraty.

7. Treści Cyfrowe - treści cyfrowe rozpowszechniane przez MARG za pośrednictwem Serwisu obejmujące w szczególności strony internetowe oraz pliki cyfrowe zawierające teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inny content - zgodnie z aktualną ofertą MARG dotyczącą Prenumeraty Cyfrowej Gazety Myślenickiej.

8. Okres Prenumeraty - wybrany przez Użytkownika - spośród tych oferowanych przez MARG - okres obejmuje liczbę następujących po sobie kolejno wydań Cyfrowej Gazety Myślenickiej w zakresie wybranego przez Użytkownika Pakietu wraz z dostępem do archiwum wydań. 

9. Konto - konto zdefiniowane w Regulaminie Użytkownika Gazety Myślenickiej.

II Postanowienia Ogólne

1. Prenumerata Cyfrowa Gazety Myślenickiej jest usługą świadczoną drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) przez MARG na zamówienie Użytkowników na podstawie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a MARG. Umowa jest zawierana za pośrednictwem Serwisu - na zasadach wskazanych w punkcie III Regulaminu lub w inny sposób uzgodniony pomiędzy MARG a Użytkownikiem.

2. W ramach usługi Prenumeraty Cyfrowej Gazety Myślenickiej Użytkownik otrzymuje dostęp do Treści Cyfrowych pod adresem www.gazeta.myslenice.pl objętych danym Pakietem liczonym w liczbie kolejnych wydań Gazety Myślenickiej oraz dostęp do archiwalnych wydań Gazety Myślenickiej w Formie PDF - nieograniczony do pełnego archiwum przez Okres Prenumeraty i nieograniczony do wydań za które zapłacił.

3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Pakietu za pomocą maksymalnie 3 (trzech) różnych urządzeń z dostępem do Internetu. Udostępnienie Pakietu osobom trzecim, wykraczające poza granice dozwolonego użytku zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wymaga odrębnej zgody MARG.

4. Dostępność do Pakietów jest nieograniczona terytorialnie.

5. Usługa Prenumeraty Cyfrowej Gazety Myślenickiej jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
- Posiadają Konto; Użytkownikowi, który nie ma Konta, zostanie ono założone po podaniu w procesie zakupu Pakietu adresu e-mail i akceptacji Regulaminu Użytkownika Gazety Myślenickiej;
- zaakceptują Regulamin;
- zakupią Pakiet;

III Zasady zakupu Pakietów za pośrednictwem Serwisu

1. Aby zakupić Pakiet za pośrednictwem Serwisu, należy złożyć w Serwisie zamówienie (poprzez kliknięcie ikony "Wybieram i płacę") oraz zapłacić cenę wskazaną w Serwisie. Z chwilą złożenia zamówienia przez Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi dostępu do Pakietu pomiędzy MARG a Użytkownikiem.

2. Użytkownik, który zakupił Pakiet, dokonuje płatności za pośrednictwem systemu payu.pl.
2.1. Szczegółowe informacje o płatnościach w systemie PayU znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.payu.pl.
2. 3. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

IV Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami.
1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (tj. od dnia złożenia zamówienia) na dany Pakiet Użytkownik może od niej odstąpić - pod warunkiem, że nie aktywował usługi. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. W razie odstąpienia cena zapłacona za Pakiet zostanie Użytkownikowi zwrócona niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której MARG został poinformowany o decyzji Użytkownika o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

V Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje, w tym związane z korzystaniem z Pakietów, zakupem, dokonaniem płatności itp. należy składać pisemnie na adres: MARG, 32-400 Myślenice, Rynek 8/9, email: marg@myslenice.pl, tel./fax: 12 274 43 43 z dopiskiem Prenumerata Cyfrowa Gazety Myślenickiej.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną - na adres wskazany przez użytkownika.

VI Dane osobowe

1. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji zamówień, w tym udostępniania Prenumeraty Cyfrowej Gazety Myślenickiej, rozpatrywania reklamacji, a także w innych celach dozwolonych przez prawo. Administratorem danych osobowych jest MARG. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie adresu e-mail uniemożliwia realizację usługi.

VII Postanowienia końcowe

1. MARG zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.

2. MARG dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Platformy, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania jej pracy ze względów technicznych lub przyczyn od niej niezależnych. Zarazem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.

 

 

Regulamin ogłoszeń drobnych

I Ogólne warunki korzystania z działu ogłoszeń

1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść.

2. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

3. Dodane przez system strony ogłoszenia zlecają publikację ogłoszeń w papierowym wydaniu tygodnika "Gazeta Myślenicka".

4. Po dokonaniu płatności drogą internetową na podanego przez klienta e-maila kontaktowego zostanie wysłana wiadomość zwrotna o przyjęciu ogłoszenia do druku lub jego odrzuceniu.

5. W przypadku odrzucenia ogłoszenia przekazane przez klienta środki zostaną zwrócone na jego konto.

II Przedmioty zabronione

1. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z zawartą w nich treścią.

2. Użytkownik nie może zamieścić ogłoszeń w których treść: 
2.1. Nie odpowiada wybranej kategorii;
2.2. Jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce;
2.3. Nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;
2.4. Narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www oraz zdjęć i filmów załączanych do ogłoszeń);
2.5. Ogłoszenia oferuję prace w charakterze: - odbierania e-maili reklamowych - wypełnianie ankiet przez internet - zapisywanie się do programów partnerskich z linkami/numerami referencyjnymi;
2.6. Obraża, komentuje usługi, firmy, osoby;
2.7. Reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.;
2.8. Promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi;
2.9. Oferuje sponsoring, odpłatne usługi seksualne;
2.10. Dotyczy ofert sprzedaży/przekazania zwierząt i nie zawiera informacji o zarejestrowanej hodowli, z której zwierzęta pochodzą. Zapis ten wynika z nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. i zakazuje się sprzedaży psów i kotów nieposiadających rodowodu.

3. W przypadku złamania co najmniej jednego z w/w punktów regulaminu, portal gazeta.myslenice.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika jak i odrzucenia lub przerwania emisji ogłoszeń.

III Zawieranie transakcji i odpowiedzialność

1. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.

2. MARG nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.

3. MARG zastrzega sobie prawo odmowy publikacji ogłoszeń bez podania przyczyny.

4. MARG nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna. Portal Gazeta.myslenice.pl w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.

5. MARG rekomenduje bezpośredni odbiór rzeczy przez kupujących i dokonywanie płatności dopiero po uprzednim sprawdzeniu rzeczy, które mają być przedmiotem transakcji.

III Płatności

1. Płatności realizowane są za pośrednictwem systemu payu.pl.

2. Szczegółowe informacje o płatnościach w systemie PayU znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.payu.pl.

3. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

IV Faktury VAT

1. Faktury VAT wystawiane są na żądanie użytkownika, należy je przesłać na adres e-mail gazeta@myslenice.pl.

2. Żądanie powinno zawierać dane firmy (nazwę, adres, NIP) oraz nazwę konta lub adres e-mail na jaki zarejestrowano konto w Serwisie.

3. Faktura VAT zostanie przesłana w postaci elektronicznej - drogą mailową na adres email związany z promowanym Ogłoszeniem lub pocztą na wskazany adres.

V Reklamacje

1. Należy składać na adres e-mail gazeta@myslenice.pl.

2. Rozpatrywane będą w terminie do 14 dni, a odpowiedź przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej.

3. Reklamacja powinna zawierać adres e-mail Użytkownika, dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją (dokładny opis i powód).

VI Zwroty

1. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (dodania Ogłoszenia) Użytkownik może od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

2. W tym celu należy poinformować nas pisząc na adres e-mail: gazeta@myslenice.pl. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy przed upływem tego terminu ogłoszenie zostało przekazane do druku papierowego wydania Gazety Myślenickiej.

VII Dane osobowe

1. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji zamówień, rozpatrywania reklamacji, a także w innych celach dozwolonych przez prawo. Administratorem danych osobowych jest MARG. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie adresu e-mail uniemożliwia realizację usługi.

VIII Postanowienia końcowe

1. MARG zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.

2. MARG dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Platformy, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania jej pracy ze względów technicznych lub przyczyn od niej niezależnych. Zarazem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.