Zmiany w programie „Rodzina 500+” i świadczeniach rodzinnych

Zmiany w programie „Rodzina 500+” i świadczeniach rodzinnych
Fot. Piotr Jagniewski

Sejm przyjął zaproponowany przez rząd pakiet zmian związanych z systemami wparcia dla rodzin. W ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia rodzin wprowadzono między innymi zmiany w przepisach dotyczących programu Rodzina 500+” oraz świadczeń rodzinnych

500+

Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostaną bez zmian. W dalszym ciągu będzie to niepodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18 roku życia dziecka. Nie zmienia się również kryterium dochodowe obowiązujące na pierwsze dziecko (800 lub 1200 zł). Najważniejsze zmiany przyjęte przez sejm:

1. Nowe przepisy wprowadzają wymóg ustalenia alimentów na rzecz dzieci od drugiego rodzica. Założeniem tego przepisu jest, by świadczenie wychowawcze na dziecko bądź dzieci wychowywane przez jednego z rodziców było przyznawane osobie, która wyczerpała możliwość dochodzenia świadczeń alimentacyjnych chyba, że z przyczyn obiektywnych, tj. np. gdy drugi z rodziców nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany.

2. Sejm wprowadził nowe regulacje dotyczące ustalenia dochodu z działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wnioskodawca będzie zobowiązany dołączyć do wniosku zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, zawierające informacje o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłacanego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego. W przypadku konieczności ustalenia dochodu z działalności gospodarczej rozliczanej na podstawie tzw. ryczałtu, organ wydający decyzje będzie zobowiązany do przyjęcia, że dana osoba uzyskuje dochód miesięczny w wysokości ogłaszanej corocznie przez ministra właściwego do spraw rodziny.

3. Wnioskodawcy winni mieć na względzie, iż z chwilą utraty dochodu, która to daje uprawnienia do pobierania świadczenia na pierwsze dziecko i powrót do pracy do tego samego pracodawcy, zleceniodawcy bądź ponowne rozpoczęcie działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu może spowodować konieczność naliczenia zwrotu pobranych świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami (zasada ta dotyczyć będzie również przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne).

Świadczenia rodzinne

Przyjęte zmiany polegają na wprowadzeniu do ustawy o świadczeniach rodzinnych m.in. następujących zmian:

1. Obecnie (tak jak w przypadku programu „500+”), osoby rozliczające się według zasad (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa) ubiegając się o świadczenia o wysokości dochodu. Po zmianach tak jak w przypadku świadczenia wychowawczego organ wydający decyzje będzie zobowiązany do przyjęcia, że dana osoba uzyskuje dochód miesięczny w wysokości ogłaszanej corocznie przez ministra właściwego do spraw rodziny. Ponadto wnioskodawca będzie zobowiązany dołączyć do wniosku zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, zawierające informacje o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłacanego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego.

2. Analogicznie do świadczeń wychowawczych warunek ustalenia świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka nie będzie dotyczył sytuacji kiedy rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał drugiego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego.

3. Ustawodawca uzupełnił katalog dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składających się na dochód o finansowane ze środków Unii Europejskiej, stypendia lub zasiłki przyznawane osobom bezrobotnym. Biorąc pod uwagę fakt, iż do definicji dochodu określonej w ustawie o świadczeniach rodzinnych odwołują się również przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zmiana ta będzie miała również wpływ na ustalenie dochodu rodziny dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

4. W ustawie doprecyzowano zapis dotyczący dodatku do zasiłku rodzinnego w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Zgodnie z przyjętymi przepisami w tym względzie w okresie korzystania z urlopu wychowawczego będzie przysługiwał jeden dodatek do zasiłku rodzinnego niezależnie od liczby dzieci, nad którymi został udzielony urlop wychowawczy.

Zgodnie z nową ustawą ujednolicono terminy składania wniosków o świadczenia wychowawcze oraz wniosków o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o przyznanie wspomnianych świadczeń w tym roku będą przyjmowane od 1 sierpnia. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub listownie, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną. Z uwagi na fakt, iż nowelizacja ustaw o systemie wsparcia rodziny zmienia również wymogi dotyczące wniosków na nowy okres zasiłkowy, w chwili obecnej organ wydający decyzje w kwestii świadczeń wychowawczych, rodzinnych jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą dostępne po podpisaniu stosownej ustawy przez prezydenta oraz wejście w życie rozporządzeń w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie danego świadczenia.

W związku z powyższym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach informuje, iż wnioski na nowy okres zasiłkowy będą dostępne zarówno na stronie internetowej MGOPS jak i UMIG Myślenice, a także w siedzibie ośrodka najwcześniej w ostatnim tygodniu lipca. Ośrodek zwraca się również o nie składanie wniosków zarówno elektronicznych jak i w wersji papierowej przed dniem 1 sierpień z uwagi na konieczność odmowy wszczęcia postępowania oraz konieczność ponownego złożenia wniosku.