Budżet gminy na rok 2023. Najważniejsze liczby

Budżet gminy na rok 2023. Najważniejsze liczby

W poprzednim numerze pisaliśmy o absolutorium udzielonym burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2023. W tym zaś przedstawiamy najważniejsze liczby związane właśnie z wykonaniem budżetu za ubiegły rok i to jak oceniają je osoby odpowiedzialne za budżet, jego przygotowanie i realizację.

Dochody zaplanowane na 249,4 mln zł, zostały zrealizowane na poziomie 255,8 mln zł. Z kolei wydatki zaplanowane w wysokości 284,4 mln zł, zostały zrealizowane na poziomie 279,8 mln zł.

Planowane przychody to 66,5 mln zł, a zrealizowane 75 mln zł. Natomiast planowane rozchody to 31,5 mln zł, a wykonane 29,5 mln zł.

Rozliczenie budżetu, czyli różnica między dochodami a wydatkami, powiększona o przychody i pomniejszona o rozchody stanowi kwotę 21,4 mln zł. To tzw. wolne środki, czyli środki, które na koniec roku pozostały na rachunku budżetu. Zasiliły one już tegoroczny budżet i pozwalają na kontynuację rozpoczętych inwestycji i rozpoczęcie nowych.

Burmistrz Jarosław Szlachetka mówiąc o wysokości ubiegłorocznego budżetu, która sięgnęła 330 mln zł (dochody plus przychody) porównał ją do wysokości budżetu z 2018 roku, który zamknął się kwotą ponad 213 mln zł.

- To świadczy o tym, że gmina Myślenice rozwija się – mówił i przypomniał ile w 2023 roku wydano na same inwestycje: - Porównując kolejne lata począwszy od 2018 roku rok 2023 był rokiem rekordowym jeżeli chodzi o nakłady na zadania inwestycyjne zarówno w jednostkach edukacyjno-opiekuńczych, związanych z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej, czy modernizacją dróg gminnych itd. Na te zadania przeznaczyliśmy ponad 63 mln zł. Ogromna część tej kwoty pochodzi ze środków zewnętrznych pozyskanych przez nas.

Włodarz gminy poruszył też kwestię zadłużenia gminy, które na koniec 2023 roku wyniosło ponad 140 mln zł. To o 8,2 mln zł mniej niż na koniec 2018 roku.

- Żeby móc sprostać oczekiwaniom mieszkańców i realizować ogrom tych wszystkich inwestycji, gmina musiała sięgać po kolejne kredyty. Niemniej politykę tę prowadziła bardzo roztropnie – mówił burmistrz.

Skarbnik gminy Anita Kurdziel mówiła o tym, że o ile inwestycje bardzo cieszą, o tyle niepokoją rosnące wydatki bieżące. - Niedawno Związek Miast Polskich przyjął apel i wystosował go do Ministerstwa Finansów o przekazanie samorządom dodatkowych środków w tym roku dlatego, że niestety gwałtownie spadają nadwyżki operacyjne, czyli różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Mamy nadzieję, że w jakiś sposób zostanie to zrekompensowane, oczekujemy na zapowiedzi rządu co do zmian w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego. Pocieszającą rzeczą jest to, że po zwiększonej subwencji oświatowej, luka, która była na finansowaniu oświaty nieco zmalała, ale nadal jest olbrzymia. To, co dokładamy tylko w tym roku ze środków własnych do oświaty to jest ponad 51 mln zł.

Skarbnik mówiła też o spadku poziomu dotacji celowych. Taka tendencja utrzymuje się od lat, była widoczna w roku ubiegłym i widać ją też w tym roku. - Nie bardzo mamy na to wpływ. Wnioskujemy o kwoty wyższe, ale np. na prowadzenie Dziennego Domu Seniora czy Klubu Senior+ dostaliśmy w sumie ponad 120 tys. mniej nie wnioskowaliśmy – mówiła skarbnik o tym roku budżetowym dodając, że brakującą część gmina musiała uzupełnić środkami własnymi.

Poruszyła też kwestię kosztów obsługi długu, które w ubiegłym roku wyniosły 7,9 mln zł (a dla porównania w roku 2021 wynosiły 2,8 mln zł) tłumacząc, że to konsekwencja serii podwyżek stop procentowych, która rozpoczęła się od października 2021 roku i trwała do października 2023.

- Taka musiała być reakcja Rady Polityki Pieniężnej na inflacje i na to, że złoty się osłabiał. Teraz, jak wiemy, kolejne posiedzenia RPP to utrzymanie stop na dotychczasowym poziomie, ale gdzieś na horyzoncie kreśli się możliwość obniżek sto procentowych. Na to liczymy i tego sobie życzymy, żeby wydatki na obsługę długu spadały, bo wtedy można przeznaczać te środki na coś innego – dodała.

„Podsumowując w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Myślenice zrealizowano dochody w kwocie 5837 zł 89 gr., a wydatki 6385 zł 47 gr. Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2023 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 140 895 285 zł 38 gr., co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje kwotę 3215 zł 17 gr.” - czytamy w sprawozdaniu z realizacji budżetu.