Mimo wątpliwości

Mimo wątpliwości

Radni klubu Prawa i Sprawiedliwości w radzie Powiatu Myślenickiego, jak sami mówią - mimo obaw, zdecydowali się zagłosować za przyjęciem uchwały budżetowej na 2021r. Jak podkreślają, jako członkowie klubu PiS, chcą działać konstruktywnie, tak, aby zadania publiczne przypisane samorządowi powiatowemu, były realizowane jak najlepiej.

- Mimo naszych wątpliwości zagłosowaliśmy za budżetem – wyjaśnia radny Krzysztof Dybeł. Wiele zapisów tego planu wymaga zastanowienia czy modyfikacji, np. którym zadaniom inwestycyjnym nadawać priorytet, czy w tym trudnym czasie istnieje konieczność budowy nowej siedziby starostwa oraz czy niezbędne jest ponoszenie nakładów na niektóre działania promocyjne powiatu. Te i wiele innych spraw budzi nasze wątpliwości, ale mimo to poparliśmy przyjęcie uchwały budżetowej. Chcemy współpracować z koalicją rządzącą w powiecie dla dobra mieszkańców.

W powiecie rządzi koalicja ugrupowań starosty Józefa Tomala z byłym burmistrzem Maciejem Ostrowskim, ale Krzysztof Dybeł, który jest radnym powiatowym już drugą kadencję, mówi, że przecież koalicje mogą się zmieniać, ale wszyscy radni pracują na rzecz społeczności lokalnej. Sam, jako mieszkaniec gminy Wiśniowa, skupia się na działaniach na rzecz tamtego środowiska. W przeszłości optował za wykonaniem kompleksowej modernizacji dróg powiatowych w miejscowościach Wiśniowa, Lipnik, Kobielnik i Węglówka, zabiegał o zwiększenie wsparcia finansowego dla jednostek OSP, które dbają o bezpieczeństwo pożarowe mieszkańców. Wiele spraw, które prowadził zostało załatwionych pozytywnie, dlatego ma nadzieję, że tematy, które w imieniu mieszkańców zgłasza obecnie w radzie powiatu zostaną wysłuchane.

- Mam nadzieję, że starosta w trakcie trwania roku budżetowego pozyska dodatkowe środki, które pozwolą na realizację zgłaszanych przeze mnie interpelacji, dotyczących poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na drogach powiatowych, budowy chodników, napraw bieżących ubytków w nawierzchni pasów jezdniowych, napraw balustrad na mostach – mówi Krzysztof Dybeł.

- Niezbędnym działaniem powinna być niwelacja skutków bardzo niebezpiecznego dla kierowców osuwiska na wzniesieniu w ciągu drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Kobielnik i Węglówka. Powiększający się tam osuwiskowy uskok terenu, w połączeniu z bardzo ostrym zakrętem i wzniesieniem, wymaga niezwłocznej interwencji zarządcy drogi. Zabiegam również o odśnieżanie chodników przy drogach powiatowych. Na ostatniej sesji zabierałem głos w gorącej dyskusji, która wokół tego tematu wybuchła, ale mam nadzieję, że emocje nie przeszkodzą, żeby załatwić ten problem pozytywnie dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Na dużych przestrzeniach, zwłaszcza w terenach wiejskich, przez które biegną drogi powiatowe istniejący przepis prawa obligujący samych mieszkańców do odśnieżania, jest martwy. Ci, którzy chcą lub muszą korzystać z chodnika, napotykają na duże niebezpieczeństwo i utrudnienia, związane z oblodzeniem trotuarów i zalegającym śniegiem pochodzącym dodatkowo z procesu odśnieżania samej jezdni. Często piesi muszą poruszać się jezdnią, bo na chodniku jest masa śniegu, co w oczywisty sposób stwarza duże zagrożenie.

- Chodnik nie może służyć do składowania śniegu i lodu, a tak się dzieje, gdy przejedzie pług po jezdni: co zbierze, to spycha na chodnik. Dlatego rozsądne jest, aby ten sam wykonawca odśnieżał drogi i chodniki – dodaje radny Dybeł.

Oczywiście jako radny powiatowy interesuje się wszystkimi zagadnieniami, które są w zakresie samorządu tego szczebla, szczególnie sprawami ochrony zdrowia i samego szpitala, który wymaga stałego wsparcia ze strony powiatu, gdyż jego kondycja finansowa nie jest najlepsza.

- Na bieżąco wsłuchuję się w sugestie i doświadczenia mieszkańców w tym zakresie. Sytuacja ekonomiczna szpitala nie nastraja optymizmem, dlatego tutaj wskazana jest daleko idąca pomoc ze strony organu prowadzącego – mówi Krzysztof Dybeł. Liczę, że inwestycje w szpitalu, o których mówił na sesji budżetowej starosta, zostaną wykonane. Ale, żeby tak się stało, trzeba pozyskać na nie zewnętrzne środki. Jednak to nie wystarczy, żeby pomoc powiatu była skuteczna - konieczna jest realizacja efektywnego programu naprawczego w samym szpitalu.

Jak mówi „wachlarz” spraw, jakimi się zajmuje dla mieszkańców, jest szeroki. Służy pomocą i doradztwem w zakresie efektywnego korzystania z usług jednostek powiatu, świadczy pomoc w wypełnieniu i złożeniu stosownych wniosków osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, alkoholizmem, interweniuje w przypadku braku miejsca w DPS, braku pieczy zastępczej, braku pomocy prawnej, szkód łowieckich. Jest wiele spraw, z którymi zgłaszają się do niego mieszkańcy, a on w ich imieniu przedstawia je w starostwie i jego jednostkach, dlatego ma nadzieje, że tematy te nie będą lekceważone przez obecne władze powiatu.

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG Sp. z o.o. Redaktor naczelny. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, Wcześniej w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)