„Bezpieczny pieszy” w gminie Lubień

Region 27 lutego 2024 Wydanie 9/2024
„Bezpieczny pieszy” w gminie Lubień

Gmina Lubień na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0344/22-00 zrealizowała projekt pn. „Bezpieczny pieszy na terenie gminy Lubień” w ramach działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Główny cel projektu poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na terenie gminy Lubień został wdrożony poprzez realizację następujących zadań:

- budowę i przebudowa przejść dla pieszych obsługujących drogę gminną nr 540178K,

- doposażenie szkół w narzędzia z zakresu ruchu drogowego: zakup trenażera czasu reakcji do ćwiczeń koordynacji wzrokowo – ruchowej, refleksu.

Wydatki ogółem projektu 538 247,05 zł

Wydatki kwalifikowalne 538 247,95 zł

Dofinansowanie projektu 457 509,99 zł

Termin zakończenia projektu 31.12.2023r.