Najczęściej umieramy na choroby układu krążenia i nowotwory

Najczęściej umieramy na choroby układu krążenia i nowotwory

W Myślenicach narodziny przewyższają ilość zgonów. Myśleniczanie głównie umierają na choroby zakaźne tzw. cywilizacyjne dotyczące układu krążenia, nowotwory, choroby układu oddechowego, nerwowego, moczowo-płciowego.

Za ponad połowę z nich odpowiada nieprawidłowy styl życia, złe nawyki żywieniowe, stres, palenie i ograniczona do minimum sprawność fizyczna dopiero później można wymienić środowisko i genetykę. Wzrasta liczba zgonów spowodowanych przez nowotwory, które zabierają co trzeciego z nas

 

Ilu nas przychodzi na świat?

Mówiąc o potencjale demograficznym kapitału ludzkiego w Myślenicach kolejno należy przyjrzeć się charakterystyce stanu zdrowia mieszkańców miasta. Zdrowie jest bowiem obok edukacji jednym z najbardziej zasadniczych elementów, który wpływa istotnie na ten rodzaj kapitału.

Z danych dostępnych przez Główny Urząd Statystyczny za 2017 roku wynika, że w poprzednim roku w Myślenicach na świat przyszło 212 żywych dzieci. Od 1995 roku notuje się stałą liczbę urodzeń. Największą odnotowano w 2004 roku (219 niemowląt), a najniższą w 2014 roku (174 dzieci). Zdecydowanie najwięcej kobiet w Myślenicach zachodzi w ciąże w wieku 25-29 oraz 30-34 lat. W mniejszym stopniu wskaźnik płodności dotyczy kobiet po 40. roku życia.

Dodatkowo należy wspomnieć o współczynniku dzietności ogólnej. Za jego pomocą określamy przeciętną ilość dzieci urodzonych przez kobietę przez cały okres rozrodczy za który uznaje się przedział wiekowy od 15 do 49 roku życia. Miasto może się pochwalić wyższym wynikiem w stosunku do województwa i kraju, ponieważ wynosi on 1,62.

Na co najczęściej umieramy?

Następnie należy przejść do przedstawienia liczby i przyczyn zgonów wśród myśleniczan. Nawiasem mówiąc, analiza tej grupy służy dodatkowo do oceny rozwoju cywilizacyjnego danego regionu. Z dostępnych danych wynika, że w 2016 roku zarejestrowano 167 zgonów. Kobiety stanowiły 83 zgony, mężczyźni z kolei o jedną osobę więcej.

To wynik, który obrazuje prawie na równym poziomie umieralność mężczyzn w stosunku do kobiet. Taka tendencja utrzymuje się przynajmniej od dziesięciu lat i nie uległa zbyt dużej zmianie zarówno w liczbie zgonów mężczyzn i kobiet. Najmniej odnotowano ich w 1995 roku (105), najwięcej w 2012 roku (168).

Ważną kategorią staje się także dynamika demograficzna, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów. Myślenice mogą się pochwalić wyższym wynikiem (1,48) zarówno w stosunku do małopolski (1,20), jak i obszaru państwa (1,00).

Istotnym elementem służącym do oszacowania stanu zdrowia jest przedstawienie liczby umieralności niemowląt. Ilość zgonów wśród dzieci jest jednym z ważniejszych wskaźników dotyczących społeczeństwa. Za jego pomocą możemy określić sytuację społeczną, poziom opieki zdrowotnej, rozwój cywilizacyjny, jakość życia i usług medycznych w danym regionie. Zostaje on przedstawiony na podstawie liczby zgonów niemowląt do pierwszego roku życia i jest liczony w stosunku do 1000 żywych urodzeń. W Myślenicach w 2016 roku wskazano trzy punkty, co na tle całego województwa małopolskiego stanowi prawie zbliżoną liczbę umieralności wśród niemowląt. Porównując wynik Myślenic do Polski należy stwierdzić o jednopunktowej przewadze kraju.

Cywilizacja przeciwko nam

Trzecim ze wskaźników służącym do oceny stanu zdrowia danej populacji jest poziom umieralności na choroby cywilizacyjne. Inaczej nazywa się je chorobami dwudziestego pierwszego wieku, ponieważ swoim występowaniem przybierają zasięg globalny, co spowodowane jest postępem i rozwojem cywilizacyjnym. Intensywność i powszechność ich pojawiania się jest uzależnione od poziomu i stanu rozwoju cywilizacyjnego danego regionu.

Należy stwierdzić, że istnienie różnego rodzaju chorób, które w konsekwencji prowadzą do zgonów są kosztem, jakie społeczeństwo musi płacić za postęp cywilizacyjny. Wśród najczęściej występujących chorób XXI wieku wymienia się choroby zakaźne, choroby układu krążenia, nowotwory, choroby układu oddechowego, choroby układu nerwowego, choroby układu moczowo – płciowego. Jak pokazują badania w 52% za ich rozwój odpowiada nieprawidłowy styl życia, a dopiero na drugim miejscu środowisko i genetyka.

Choroby układu krążenia

Do pierwszej grupy należy zaliczyć choroby układu krążenia. Są to schorzenia, które stanowią główną przyczynę zgonów w Polsce. W kraju co roku umiera ponad 200 tysięcy osób. Do głównych czynników zalicza się złe nawyki żywieniowe, stres, ograniczona do minimum sprawność fizyczna, palenie papierosów, etc. Mimo coraz lepszego wykrywania źródła oraz bardziej efektywnych metod w leczeniu nadal występuje w kraju wysoki procent przyczyn zgonów z powodu chorób krążenia. Porównując lata dziewięćdziesiąte, gdzie współczynnik ten wynosił 50%, obecnie nieznaczenie się obniżył do ponad 46%.

W Myślenicach, tak jak w kraju, za główną przyczynę zgonów uważa się ten rodzaj chorób.

Jest to wynik wyższy, niż ten charakterystyczny dla kraju, ponieważ w mieście w 2016 roku wyniósł 50%. Porównując Myślenice do województwa małopolskiego, należy stwierdzić, iż liczby są zbliżone do siebie. Nie można mówić o stałej tendencji zapadania na tego typu choroby w powiecie myślenickim, ponieważ jak widać na wykresie w każdym roku liczba zgonów jest różna.

Na drugim miejscu nowotwory

Wśród drugiej przyczyny najczęściej występujących zgonów w Polsce są nowotwory. W kraju w ogólnej liczbie stanowią około 27% wszystkich przyczyn umieralności. Od trzydziestu lat zauważono, że prawie dwukrotnie zwiększyła się ilość zachorowań na nowotwory w Polsce i jest to tendencja wzrostowa (w województwie małopolskim ponad 28%), ponieważ przewiduje się, że za parę lat staną się one główną przyczyną zgonów wśród Polaków.

Do źródeł należy zaliczyć palenie tytoniu, a obecnie otyłość. Największe ryzyko zachorowań występuje u osób po 60. roku życia. W mieście według danych wskazano, że w wyniku raka zmarło blisko 28% myśleniczan. Liczba mężczyzn i liczba kobieta stanowiła prawie równą liczbę umieralności obu płci. Najczęstszym nowotworem, na który umierali mężczyźni w Myślenicach był rak płuc, z kolei wśród kobiet rak piersi. Analizując poszczególne lata widać, że z każdym rokiem wzrasta liczba osób umierających na choroby nowotworowe.

Przyczyny zewnętrzne i układ oddechowy

Trzecią grupę stanowią przyczyny zewnętrzne. Do tej kategorii zalicza się wypadki komunikacyjne, utonięcia, samobójstwa, zatrucia, przestępstwa, etc. W Myślenicach w 2016 roku odnotowano, że liczba zgonów w tej grupie wyniosła kilka procent. Warto dodać, że w omawianym roku nie zarejestrowano żadnego samobójstwa w naszym mieście. Zaraz po przyczynach zewnętrznych zgonów zalicza się choroby układu oddechowego.

Do źródeł należy zaliczyć przede wszystkim nałogowe palenie papierosów, zanieczyszczone powietrze, zbyt mała aktywność fizyczna. W Myślenicach w 2016 roku stanowiły one prawie cztery procent wszystkich zgonów w mieście. Wynik jaki występuje w Myślenicach jest zbliżony do województwa małopolskiego. Porównując liczbę zgonów w mieście do całego kraju należy stwierdzić, że w Polsce jest ona wyższa o ponad 2%.

Inne przyczyny

Do pozostałych czynników powodujących umieranie mieszkańców Myślenic zalicza się choroby układu trawiennego, choroby układu nerwowego, zaburzenia metabolizmu, choroby układu moczowo – płciowego. Stanowią one po kilka punktów procentów wśród ogólnej liczby innych przyczyn zgonów w mieście. Należy powiedzieć, że wymienione źródła utrzymywały się na stałym poziomie na przestrzeni ostatnich lat.

Tekst powstał na podstawie opracowania pt. „Funkcjonowanie kapitału ludzkiego i społecznego w Myślenicach”

Dawid Tomal Dawid Tomal Autor artykułu

Ukończył administrację, politologię, zarządzanie produkcją oraz architekturę krajobrazu. Interesuje się sprawami polityki krajowej i samorządowej oraz rozwojem regionalnym miasta Myślenice. Autor opracowania „Funkcjonowanie kapitału ludzkiego i społecznego w Myślenicach”.