PKS bez udziałów gminy

28 czerwca 2007 Wydanie 23/2007

Merytoryczny i sprawny przebieg miały obrady XI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 18 czerwca w ratuszu pod przewodnictwem Jerzego Grabowskiego. Po wnikliwych analizach i dyskusjach w komisjach w przeważającej mierze uchwały zapadały jednogłośnie, a na pytania radnych odpowiedzi udzielał burmistrz Maciej Ostrowski, przewodniczący RM, skarbnik gminy Anita Kurdziel oraz z Wydziału Gospodarski Przestrzennej i Inwestycji Elżbieta Michowska. Trzy uchwały miały szczególnie znaczenie strategiczne dla gminy.

Działki dla Coopers Standard

Po krótkich wyjaśnieniach burmistrza radni jednogłośnie wyrazili zgodę na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy sprzedaży działek będących własnością gminy firmie Coopers Standard Automotiv, która jak wiadomo powstaje w stworzonej strefie przemysłowej. Biorąc pod uwagę wielkość planowanego zatrudnienia (przy zachowaniu preferencji dla mieszkańców gminy) jest to priorytetowa inwestycja dla dalszego rozwoju miasta. Działki do tej pory były przedmiotem umowy dzierżawy pomiędzy gminą, a CSA na 25 lat. Burmistrz zaznaczył, że działki sprzedane zostaną w oparciu o operat szacunkowy.

Zbycie udziałów gminy w PKS

Gmina Myślenice posiadała aktualnie w spółce PKS 82,32% udziałów o wartości nominalnej 1 mln 450 tys. zł. Przeprowadzona analiza dokumentacji spółki wskazuje wyraźnie, iż rok 2006 zamknięty został stratą bilansową dwukrotnie przekraczającą sumę kapitałów własnych, a bieżące wyniki potwierdzają złą kondycję finansowo-ekonomiczną spółki. Wobec faktu, iż przyjęte założenia w programie restrukturyzacji nie są realizowane zgodnie z harmonogramem zasadne stało się rozważenie zaangażowania gminy w finansowanie działalności spółki, co w połączeniu z ciążącym na gminie poręczeniu (w sumie 8 mln zł) mogło narazić budżet gminy na wydatki, co z kolei mogłoby przekreślić możliwość rozwoju i podejmowania decyzji w latach następnych. Maciej Ostrowski zaznaczył, że nadal będą trwały trudne negocjacje z bankiem odnośnie wyrażenia zgody na przeniesienie poręczenia na inny podmiot i rokowań o takiej samej lokalizacji dworca autobusowego jak dotychczas. Z takim zresztą wnioskiem wystąpiła Komisja Budżetu, aby zabezpieczyć teren dworca w tym samym miejscu i z takim samym przeznaczeniem.

Burmistrz zapewniał, że ta lokalizacja mieście się w zadaniach własnych gminy, będzie również wspierał myślenickich kupców, którzy zamierzają na terenie dworca utworzyć galerię handlową, natomiast nie gwarantuje jak ta koncepcja architektoniczna zabudowy dworca będzie wyglądać w przyszłości. Bogusław Podmokły wyrażał wątpliwość czy w przypadku zbycia udziałów będą utrzymane przejazdy nierentowne i jak się zachowa gmina, gdy wynikną z tego tytułu problemy. Burmistrz stwierdził, że byłby to precedens dopłaty gminy do przejazdów, do miejscowości w których zostaną zlikwidowane nierentowne połączenia. Andrzej Cyrek postulował, aby gmina uczestniczyła w tworzeniu rozkładów jazdy i koordynacji kursów autobusów i prywatnych busów. Radni przy 18 głosach za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym się podjęli tę uchwałę o zbyciu 2.900 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł w trybie rokowań na podstawie publicznego zaproszenia.

Po podjęciu tych uchwał burmistrz podziękował radnym za wyrozumiałość, troskę o dobro gminy w podjęciu tych znaczących uchwał zaznaczając, że będzie jeszcze na sesji podejmowana kwestia sytuacji w myślenickim PKS.

Rozwój bazy turystycznej na Zarabiu

W sprawie rozwoju bazy turystycznej na Zarabiu oraz umowy o współpracy i dzierżawie z przyszłym inwestorem odnośnie zapisu w uchwale rozgorzała dyskusja pomiędzy burmistrzem, a przewodniczącym Komisji Edukacji Bogusławem Podmokłym,  który proponował, aby burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej do akceptacji wybraną ofertę przyszłego inwestora i dlaczego taką wybrał, a Rada ustosunkuje się co do wyboru oferty. Burmistrz podkreślał, że może przedstawić ofertę, ale to on za nią odpowiada a nie RM, poza tym nie wiadomo, czy akceptację przyszłego inwestora Rada miałaby wyrażać w formie uchwały czy opinii. Wniosek Komisji Edukacji nie przeszedł: przy 5 głosach za, 8 przeciw, 5 wstrzymujących się. Ostatecznie do uchwały na wniosek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Architektury wprowadzono zapis, że burmistrz przedstawi RM informację na temat wybranej oferty przed podpisaniem umowy z oferentem – głosowało 15 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujących się. Samą uchwałę przegłosowano jednogłośnie. Zaznaczono w niej, że w umowie o współpracy i dzierżawie działek na Zarabiu powinny zostać ustalone wymagania dla inwestora w zakresie: wybudowania hotelu w oparciu o posiadaną przez gminę dokumentację techniczną, a wydzierżawione nieruchomości będą przez inwestora odpowiadały obowiązującym kierunkom rozwoju w planach zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe uchwały

Radni podjęli również uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Głogoczów. Na wniosek Czesława Wierzby (6 za, przeciw 5, 7 wstrzymujących) przyjęto zapis o zabronieniu prowadzenia działalności hodowlanej mającej charakter uciążliwości dla otoczenia lub sąsiedztwa. Samą uchwałę przegłosowano 17 głosami za przy 1 wstrzymującym się.

Przewodnicząca Komisji Rodziny Elżbieta Mardaus przedstawiła projekt Lokalnego Programu Pomocy Rodzinom Wielodzietnym w Gminie. Skierowany on jest do rodzin wielodzietnych, którym we wspólnym gospodarstwie domowym i na utrzymaniu rodziców (opiekuna prawnego) pozostaje co najmniej 4 dzieci w wieku do ukończenia 18 lat chyba, że kontynuują naukę w szkole lub na studiach, nie dłużej niż do ukończenia 26 lat. Wsparcia tym rodzinom udziela się corocznie w postaci jednorazowego zasiłku celowego, który będzie przyznawać i wypłacać MGOPS. Uchwała przeszła jednogłośnie.

Bez dyskusji i jednogłośnie podjęto uchwały: w sprawie inkasa opłaty skarbowej oraz podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych i opłat lokalnych.

Jednogłośnie przyjęto również propozycje zmian w budżecie.

Interpelacje

Na szereg interpelacji radnych odpowiadał burmistrz, a w kwestiach drogowych, także przewodniczący RM. Dotyczyły one m.in.: zamontowania ekranów dźwiekochłonych przy ul. K. Wielkiego, położenia nakładki i założenia oświetlenia na ul. Tetmajera, oczyszczenia ze żwiru kąpieliska na Dolnym Jazie (Cz. Bisztyga); podjęcia starań o zaprojektowanie dodatkowych przystanków w Głogoczowie na zakopiance i rozważenia projektu przejścia podziemnego – taka koncepcja jest np. w Gaju (Cz. Wierzba); uzupełnienie bruku na rogu rynku przy ul. Kościuszki, remontu barierek ochronnych wzdłuż Bysinki w ul. Słowackiego (J. Szpakiewicz); negatywnego stanowiska starostwa odnośnie zamontowania progów zwalniających w ul. Pardyaka na wysokości ogródka jordanowskiego (L. Rawło); rozważenia kosztów montażu świateł sygnalizacyjnych i ewentualnej zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Jagiellońskiej (A. Cyrek); budowa ronda przy ul. Żeromskiego i Kazimierza Wielkiego, śledztwa w sprawie morderstwa myślenickich kantorowców, pomocy ofiarom (J. Cachel); remontu studzienki w ul. 3. Maja, etapu budowy przepompowni na Górnym Przedmieściu (B. Podmokły); ewentualnego utworzenia przystanku autobusowego na wysokości dworca PKS, wykoszenia brzegów Raby w kierunku Campingu Prima (J. Szlachetka); możliwość zrobienia nakładki w przysiółku Kopań Wrzosy w Zawadzie i kontynuacja budowy chodnika w Zawadzie (M. Węgrzyn); położenia nakładki w przysiółku Psiary w Krzyszkowicach, niezgodnego z przepisami ruchu autobusów PKS na jednym z odcinków w Krzyszkowicach (J. Grabowski). Sołtys Bęczarki Antoni Burda poruszał kwestię budowy boiska sportowego i remontu przedszkola.

Stanisław Cichoń