Pomocna dłoń dla bezdomnych zwierząt

Pomocna dłoń dla bezdomnych zwierząt

Radni miejscy uchwalili program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, którego celem jest zapobieganie bezdomności oraz opieka nad zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Myślenice

Program stworzony został na podstawie zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, gdzie czytamy m.in.: „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.”

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przestrzegania praw zwierząt, zjawisko bezdomności utrzymuje się na wysokim poziomie i ma tendencję wzrostową. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są niekontrolowane rozmnażanie, porzucanie ich przez właścicieli, ucieczki, łatwość ich pozyskiwania, panujące mody na dane rasy oraz brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności.

Cele programu

Główne zadania programu to elektroniczne znakowanie zwierząt (czipowanie), ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich sterylizację i kastrację oraz ich odławianie. Szczególny nacisk kładziony będzie na zapewnienie im opieki, poszukiwaniu nowych właścicieli oraz edukację mieszkańców w zakresie opieki nad nimi. W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt będą miały one zapewnioną całodobowej opiekę weterynaryjną.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w Myślenicach. W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu, przebywa obecnie 29 psów z terenu naszej gminy.

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt to jedna z głównych metod zapobiegania bezdomności, dlatego też w pierwszej kolejności planuje się przeprowadzenie akcji czipowania psów na terenie miasta, a następnie w miarę posiadanych środków również na terenie całej gminy. Dane o zaczipowanych zwierzętach wprowadzane będą do międzynarodowej bazy „Safe - Animal”, zrzeszonej w European Pet Network, co pozwala na szybkie odnajdywanie właścicieli zagubionych zwierząt.

Sterylizacja i kastracja - czyli pozbawienie możliwości rozmnażania zwierząt bezdomnych oraz domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych oraz akcji dofinansowywania tych zabiegów.

Koty wolno żyjące

Te bytują głównie w piwnicach budynków mieszkalnych i są elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni takich jak myszy i szczury. Koty te nie są zwierzętami całkowicie bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym jej zdrowotności, planuje się w kolejnych latach finansować zabiegi sterylizacji i kastracji oraz leczenie tych zwierząt.

Finansowanie

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu będą zabezpieczane corocznie w budżecie gminy. W zależności od wysokości tych środków nastąpi realizacja poszczególnych zadań. W tym roku planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 99.000 zł (rok wcześniej wydano 96.084 zł). Znaczna część tej kwoty wydatkowana zostanie na opłacenie pobytu i leczenia psów w schronisku, przeprowadzenie niezbędnych zabiegów weterynaryjnych (szczepienia, sterylizacja) oraz na leczenie i opiekę zwierząt, które brały udział w zdarzeniach drogowych.

Odławianie bezdomnych zwierząt

Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. Bezdomne zwierzęta z terenu miasta i gminy Myślenice będą podlegać stałemu odławianiu. Zgłoszenia od mieszkańców o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Wydział Mienia, który monitoruje i nadzoruje wyłapywanie zwierząt, straż miejska, policja lub schronisko. Odławianie powinno być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia. Odłowione zwierzęta będą przewiezienie do schroniska, a w przypadku osobników rannych również do zakładów leczniczych. Na okoliczność odłowienia zwierzęcia zostanie spisana krótka notatka z opisem psa oraz zostanie wykonane zdjęcie do jego późniejszej identyfikacji w przypadku zgłoszenia się jego opiekuna. Każda taka akcja poprzedzona będzie podaniem informacji do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na tablicach ogłoszeń, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu. Właściciele lub inne osoby, pod których opieką zwierzęta dotąd trwale pozostawały i zostały umieszczone w schronisku poprzez wyłapywanie są zobowiązani przy odbiorze zwierząt do pokrycia kosztów wyłapania, umieszczenia i utrzymania w schronisku.

 

Piotr Ślusarczyk Piotr Ślusarczyk Autor artykułu

Z gazetą związany w latach 1999-2018. Przez ostatnie 15 lat pełnił funkcję sekretarza redakcji, dbając o sprawne funkcjonowanie tygodnika. Zawsze związany z tytułem równie mocno jak z samymi Myślenicami. Swoją przygodę z pisaniem rozpoczynał jako licealista od redagowania „Odkroju” - dodatku do Gazety Myślenickiej poruszającego problematykę dotyczącą młodzieży oraz od poezji, publikując w ramach Myślenickiej Grupy Poetyckiej „Tilia”. (HISTORIA, KULTURA, SPORT, SAMORZĄD)