„Układ Zbiorowy Pracy stał się anachroniczny”

„Układ Zbiorowy Pracy stał się anachroniczny”

Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Myślenice został wypowiedziany. Zastąpić go ma regulamin wynagradzania. O zmianie tej porozmawialiśmy z Małgorzatą Ciemińską, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

- Czym jest Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Myślenice?

Układ ten został zawarty 25 kwietnia 2002 roku w Myślenicach pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Myślenice, a Komisją Krajową Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz Związkiem Nauczycielstwa Polskiego - Zarządem Okręgu Małopolskiego. Układ określa zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą. W 2002 roku był nowoczesnym dokumentem regulującym m.in. szczegółowe warunki wynagradzania pracowników, prawo do bezpłatnego wyżywienia w placówce w czasie wykonywania pracy szefa kuchni, kucharza lub pomocy kuchennej, normy powierzchni sprzątania na stanowiskach sprzątającej i woźnego, normy przydziałów środków czystości: mydło, proszek i ręcznik oraz normy zatrudnienia w przedszkolach i szkołach.

- Dlaczego dokument ten został wypowiedziany?

Pracownicy obsługi i administracji wielokrotnie zwracali się do burmistrza Jarosława Szlachetki z prośbą o zmianę niesprawiedliwego w ich odczuciu systemu wynagradzania. Pensje pracowników z wieloletnim stażem i rozpoczynających pracę kształtowały się na tym samym poziomie, a niejednokrotnie pensje tych pierwszych były niższe w porównaniu do pensji rozpoczynających pracę. Dlatego też Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy został wypowiedziany.

Należy zaznaczyć, że od 2002 roku zmieniły się przepisy prawa m.in. dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych i minimalnego wynagrodzenia. Wiele zapisów zawartych w nim stało się więc sprzecznych, niezgodnych z obowiązującym systemem prawnym. Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy stał się anachroniczny i należy go zastąpić nowoczesnym regulaminem wynagradzania, zdecydowanie korzystniejszym dla pracowników obsługi i administracji.

- Kto ustali ten regulamin?

Wszelkie zmiany mogą rodzić niepokój, wyzwalają wiele emocji. Dlatego też należy zaznaczyć, że nowy regulamin wynagradzania, który jest wewnętrznym aktem prawnym, zostanie ustalony przez pracodawcę. Określi on warunki wynagradzania pracowników, zasady przyznawania dodatkowych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą. Będzie zawierał wykaz stanowisk, kategorii zaszeregowania, minimalnych wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach oraz minimalny i maksymalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego w kwotach.

- Jakie zalety będzie miał regulamin wynagradzania?

Stworzy on możliwości awansu zawodowego oraz zróżnicowania i zmiany kwoty wynagrodzenia zasadniczego między pracownikami rozpoczynającymi pracę i mającymi wieloletni staż. Również normy dla sprzątających oraz woźnych zostaną utrzymane na obecnym poziomie. Dla konserwatorów będą proporcjonalne do powierzchni szkół i terenu szkolnego, dla szefa kuchni, kucharzy i pomocy kuchennych proporcjonalne do ilości wydawanych posiłków, a etaty referentów, starszych referentów, sekretarki, sekretarza szkoły i pomocy nauczyciela proporcjonalne do ilości uczniów.

Należy zaznaczyć, że pan burmistrz mimo trudnego budżetu i subwencji oświatowej, która tylko w połowie pokrywa wydatki na oświatę, zaplanował podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi i administracji placówek oświatowych. Ponadto pracownicy, którzy legitymują się stażem pracy powyżej 20 lat będą mieli jeszcze o 5% podniesione wynagrodzenie zasadnicze. Pan burmistrz, ceniąc pracowników obsługi, chce w ten sposób podziękować za trud oraz ogromny wysiłek wkładany w wykonywanie codziennej pracy.

Anna Ostafin Anna Ostafin Autor artykułu

dziennikarka z pasją, ciekawa świata i ludzi, doświadczenie zdobywała w rozgłośni radiowej, portalach internetowych i wydawnictwach prasowych, absolwentka filologii polskiej (specjalność medialna).